THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2021

TT NGÀNH XÉT TUYỂN MÃ NGÀNH TỔ HỢP XÉT TUYỂN CHỈ TIÊU
PT1 PT2 PT3 PT4
1 Quản trị kinh doanh

  • CN Quản trị kinh doanh bất động sản
  • CN Quản trị kinh doanh tổng hợp
7340101 A00, A01
B00, D01
60 48 10 2
2 Địa chất học

  • CN Địa chất môi trường
  • CN Địa chất công trình-Địa chất thủy văn
7440201 A00, A01
A02, B00
40 55 4 1
3 Khí tượng và khí hậu học 7440221 A00, A01
B00, D01
20 27 2 1
4 Thủy văn học

  • CN Thủy văn
  • CN Quản lý và giảm nhẹ thiên tai
7440224 A00, A01
B00, D01
20 27 2 1
5 Biến đổi khí hậu và phát triển bền vững 7440298 A00, A01
B00, D01
20 27 2 1
6 Hệ Thống thông tin 7480104 A00, A01
B00, D01
20 27 2 1
7 Công nghệ thông tin 7480201 A00, A01
B00, D01
55 40 4 1
8 Công nghệ kỹ thuật môi trường

  • CN Kỹ thuật môi trường
  • CN Quá trình thiết bị và điều khiển
  • Công nghệ môi trường
7510406 A00, A01
B00, A02
100 138 10 1
9 Kỹ thuật trắc địa – Bản đồ

  • CN Trắc địa công trình
  • CN Kỹ thuật địa chính
  • CN Công nghệ thông tin địa lý
7520503 A00, A01
A02, B00
40 55 4 1
10 Kỹ thuật tài nguyên nước 7580212 A00, A01
A02, B00
40 55 4 1
11 Kỹ thuật cấp thoát nước 7580213 A00, A01
A02, B00
40 55 4 1
12 Quản lý tài nguyên và môi trường

 • CN Quản lý tài nguyên và môi trường
 • CN Môi trường, sức khỏe và an toàn
 • CN Quản lý và công nghệ môi trường đô thị
7850101 A00, A01
A02, B00
105 84 15 3
13 Kinh tế tài nguyên thiên nhiên 7850102 A00, A01
B00, D01
48 60 11 1
14 Quản lý đất đai

  • CN Địa chính
  • CN Quy hoạch đất đai
  • CN Hệ thống thông tin quản lý đất đai
  • CN Định giá và quản trị bất động sản
  • CN Giám sát và bảo vệ tài nguyên đất đai
7850103 A00, A01
B00, D01
125 100 18 3
15 Quản lý tổng hợp tài nguyên nước 7850195 A00, A01
B00, D01
20 27 2 1
16 Quản lý tài nguyên khoáng sản 7850196 A00, A01
A02, B00
20 27 2 1
17 Quản lý tài nguyên và môi trường biển đảo 7850197 A00, A01
D01, B00
20 27 2 1

Tham khảo thông tin chi tiết tại đây.